Clima Hellas e-shop arrow Όροι χρήσης - Ασφάλεια
 
Όροι χρήσης - Ασφάλεια Εκτύπωση E-mail
  

Όροι χρήσης

 

Το www.climahellas.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.climahellas.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Επομένως, εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του παρόντος Ιστότοπου οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτής, αλλιώς τεκμηριώνεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η climahellas.gr έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της, την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας.

Για μας ο πελάτης θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος.

Για το λόγο αυτόν θεωρούμε υποχρέωσή μας, να ενημερώσουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, για τα παρακάτω θέματα:

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα


H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την ταυτότητα της Εταιρείας, καθώς και τις παρεχόμενες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από σφάλμα ή εκ παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων του διακριτικού τίτλου, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και ότι  αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η διανομή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αναδημοσίευση του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή η δημιουργία εργασίας που θα βασίζεται σε φωτογραφίες, κείμενα, λογότυπα αυτού του Ιστότοπου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.  

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιλαμβάνει στον Διαδικτυακό της Τόπο όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες βάσει των δεδομένων που τηρεί για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, καθώς και για τις μεταβολές στην διάθεσή τους, χωρίς καμμία περαιτέρω ευθύνη.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το σύνολο του περιεχομένου του, προϊόντα και υπηρεσίες, με όσο το δυνατό σαφή και ακριβή τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία,( η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική αποζημίωση κ.λ.π.),  που ενδέχεται να υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αδυναμία χρήσης αυτού ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 

Περιορισμοί Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

 

 

O χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου με το εμπορικό σήμα όπως ο νόμος προβλέπει και στα πλαίσια των κανόνων καλής πίστης.

Υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το σήμα Clima Hellas, προκειμένου να:

 

 

 1. Προβούν σε ενέργειες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν, να απενεργοποιήσουν, ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή να θέσουν σε κίνδυνο τον Ιστότοπο της Εταιρείας.

 

 1. Να αντιγράφουν, να αποστέλλουν, να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν με οιονδήποτε τρόπο, μέρος ή το σύνολο του  περιεχομένου που σχετίζεται  με εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

 2. Να αντιγράφουν την Ιστοσελίδα της εταιρείας με σκοπό την δημιουργία παράπλευρης εργασίας, ή την συλλογή δεδομένων για όποιο άλλο σκοπό, χωρίς την έγγραφη, ρητή συναίνεση της εταιρείας.

 3. Να αποστέλλουν, να δημοσιεύουν, να αποθηκεύουν, ή να μεταφέρουν με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας του εξοπλισμού της εταιρείας ή την εύρυθμη λειτουργία του Ιστότοπου.

 4. Να αποστέλλουν, να δημοσιεύουν, να αποθηκεύουν ή να μεταδίδουν με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επιζήμιο, παράνομο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως μέρος συμβάσεων εργασιακών σχέσεων.

 5. Να μεταδίδουν ή να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει την εταιρεία ή χρήστη και παραβιάζει τον νόμο ή τα χρηστά ήθη

 6. Να συλλέγουν, να διαδίδουν, να αποστέλλουν, να επεξεργάζονται, ή να προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες που αφορούν τα  προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστότοπου.

 7. Να συλλέγουν και να αποθηκεύουν στοιχεία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου με πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε δραστηριότητα.

 

 

 Πολιτική τιμών

 

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των προϊόντων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, είναι τιμές λιανικής και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα αποστολής για το ύψος των οποίων θα ενημερώνεται ο πελάτης μας πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων της, χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

 

Εγγύηση προϊόντων

 

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας  συνοδεύονται από τις εγγυήσεις των κατασκευαστών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελαττωματικά προϊόντα που διαθέτει στους πελάτες της. Όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται από τις επίσημες αντιπροσωπείες  προς την εταιρεία μας είναι συσκευασμένα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασης του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Vaillant ecoTEC VU Plus 806/5-5 74,7KwΛέβητας αερίου συμπύκνωσης
Vaillant ecoTEC VU Plus 806/5-5 74,7KwΛέβητας αερίου συμπύκνωσης
€4 660.00

Kiturami K1-40E Επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου συμπύκνωσης
Kiturami K1-40E Επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου συμπύκνωσης
€1 295.00

Gree GRT-601 EI/3JA-N2 Κασέτα ψευδοροφής DC Inverter Τριφασική
Gree GRT-601 EI/3JA-N2 Κασέτα ψευδοροφής DC Inverter Τριφασική
€2 988.00

Mitsubishi Electric PSA-RP71GAH /PUHZ-ZRP71VHA Power Inverter
Mitsubishi Electric PSA-RP71GAH /PUHZ-ZRP71VHA  Power Inverter
€2 285.00

Atlantic F129 Digital 20 Θερμοπομπός 2000W
Atlantic F129 Digital 20 Θερμοπομπός 2000W
€125.00

Gree Lomo GRS-101EI/JLM1-N3 (R32)
Gree Lomo GRS-101EI/JLM1-N3 (R32)
€399.00

Inventor Avra AV1-L Αφυγραντήρας 10 Lit
Inventor Avra AV1-L Αφυγραντήρας 10 Lit
€139.00

Daikin FTXM42M /RXM42M 14.000 btu R -32
Daikin FTXM42M /RXM42M 14.000 btu  R -32
€1 249.00

Olefini K-46 Αεροκουρτίνα απλή/χαμηλής/κέντρο/πλάτος πόρτας 1,6m
Olefini K-46 Αεροκουρτίνα απλή/χαμηλής/κέντρο/πλάτος πόρτας 1,6m
€303.00

Ferroli Divacondens F24Kw Λέβητας αερίου συμπύκνωσης + καπναγωγό
Ferroli Divacondens F24Kw Λέβητας αερίου συμπύκνωσης + καπναγωγό
€820.00